Regulamin

Regulamin Sklepu dla Graczy! www.BadmintonPlayer.pl

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu dla Graczy! www.BadmintonPlayer.pl jest spółka Player One Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Romera 10a, kod: 30-212, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000358233, o numerze NIP 6772343393 zwana dalej Sklepem, Sklepem internetowym lub Sprzedawcą.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony www.BadmintonPlayer.pl można składać przez całą dobę, a osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części niniejszego Regulaminu Zamawiającym.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ((Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Zamawiający będący konsumentem posiada uprawnienie do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu  dni od dnia zawarcia umowy (wydanie towaru). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Zamawiającego oświadczenia przed jego upływem.
 5. Informacje zawarte na stronach sklepu, m. in. opis produktów oraz podana cena,  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego - stanowią one jedynie informację handlową.


II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem: strony internetowej, telefonicznie lub e-mailem
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych Zamawiającego, zawierających m. in.: jego imię i nazwisko, adres e-mail, dokładny adres zamieszkania lub adres dostawy oraz numer telefonu kontaktowego.
 3. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej nie jest wymagana pełna rejestracja w elektronicznym systemie sklepu. Po wyborze produktów Zamawiający przechodzi do KOSZYKA z listą zakupów. Po kliknięciu przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia formularza z danymi osobowymi koniecznymi do realizacji zamówienia, po czym otrzyma e-mail z potwierdzeniem dokonania rejestracji.
 4. Po złożeniu zamówienia system sklepu automatycznie wygeneruje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie sklepu jako oczekujące do realizacji.
 5. Obsługa sklepu jest uprawniona do elektronicznej (e-mailowej)  lub telefonicznej weryfikacji danych podanych przez Zamawiającego, celem potwierdzenia złożonego zamówienia.
 6. Zamawiający może wprowadzić zmiany lub anulować zamówienie do momentu wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury.
 7. Zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia lub otrzymania płatności, chyba że przedmiotem zamówienia są artykuły dostępne na zamówienie. W niektórych przypadkach czas wysyłki zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Sklep zastrzega sobie uprawnienie do zmiany ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu. W przypadku zmiany ceny zamówionego produktu, sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku  braku akceptacji nowej ceny przez Zamawiającego, zamówienie nie będzie realizowane i będzie traktowane jako anulowane przez Zamawiającego.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny, które wystawiane są w momencie skompletowania zamówienia.
 10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 


III. DOSTARCZENIE TOWARU I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Dostarczenie zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem wybranej przez sklep firmy kurierskiej i trwa od 1 do 3 dni licząc od daty wysłania zamówienia.
 2. Koszt dostawy towaru pokrywa Zamawiający, koszt ten jest automatycznie doliczany do wartości zamówienia w KOSZYKU w trakcie składania zamówienia poprzez stronę internetową, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 3. Koszt dostawy towaru wiąże Zamawiającego od momentu złożenia zamówienia.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do zbadania jakości (stanu) dostarczonego towaru i jego zgodności z przedmiotem dokonanego zamówienia – w momencie odbioru towaru. W przypadku zauważenia uszkodzenia towaru lub jego niezgodności z przedmiotem złożonego zamówienia Zamawiający zobowiązany jest wdrożyć procedurę reklamacyjną określoną w dalszej części regulaminu.
 5. Z momentem przyjęcia towaru Zamawiający kwituje jego odbiór podpisem.


IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Należność za zakupione produkty można regulować w następujący sposób: gotówką lub kartą przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub gotówką w siedzibie firmy.
 2. Dane do dokonania przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy: Player One Sp. z o.o., Romera 10a, kod: 30-212 Kraków, mBank S.A. – numer rachunku: 15 1140 2017 0000 4702 1173 4516
 3. W przypadku dokonania płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, tj. moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy podany powyżej.


V. GWARANCJA I REKLAMACJA

 • Jeżeli po nabyciu własności towaru przez Zamawiającego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub w jego ocenie jest on niezgodny z zawartą umową, może:
 • Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Zamawiający we własnym zakresie.
 • Każdy produkt zakupiony w sklepie posiada roczną gwarancję zgodną z warunkami producenta. W przypadku zakupu rakiet gwarancji podlega wyłącznie rama rakiety.

  - w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego – złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową;

  - w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego – złożyć Sprzedawcy  reklamację z tytułu rękojmi za wady towaru;

  - w przypadku objęcia towaru gwarancją producenta -  skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych producenta.

 • Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Zamawiający może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 • Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Zamawiający w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 • Jeżeli po otrzymaniu produktu, Zamawiający wykryje w nim wady techniczne lub zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy, ma prawo odesłać przesyłkę. W tym celu Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem i poinformować o zaistniałym fakcie. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę VAT z adnotacją na odwrocie: "reklamacja - towar uszkodzony" oraz oświadczenie umieszczone na końcu regulaminu.
 • Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli będzie to niemożliwe z powodu np. wyczerpania zapasów, sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt o podobnych cechach użytkowych.
 • Zamawiający zobowiązany jest odesłać uszkodzony produkt na własny koszt na adres firmy: Player One Sp. z o.o.
 • Reklamacje produktów, w których ujawniła się wada w czasie użytkowania, rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania produktu od Zamawiającego. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie sklep poinformuje o tym fakcie Zamawiającego podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas na udzielenie odpowiedzi. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany e-mailem. Jednakże ustosunkowanie się Sprzedawcy do żądania Zamawiającego określonego w ust. 4 będzie w każdym przypadku następować nie później niż w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Zamawiającego za pobraniem.
 • Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Zamawiającemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Zamawiający traci uprawnienia określone w art. 8 wskazanej powyżej ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.


VI. ZWROT TOWARU 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając (wysyłając) Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Dzień dostawy określany jest na podstawie listu przewozowego.
 3. Rezygnacja z zakupu jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń w oryginalnych opakowaniach zamówionych produktów. Zwracany towar musi być kompletny. Produkt nie może nosić śladów użytkowania, wykraczających poza ramy zwykłego zarządu produktem.
 4. Do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć paragon lub fakturę VAT, oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz podać dokładne dane i numer konta bankowego lub numer telefonu, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy. Zwroty nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia.
 5. Zwrot ceny za towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy obejmuje wartość brutto zwracanego, zapłaconego towaru (bez kosztów przesyłki). Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi wyłącznie Zamawiający i nie podlegają one zwrotowi. Należność za towar zwrócony w związku ze złożonym przez Zamawiającego oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zostanie przekazana na jego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zamawiający ma obowiązek należytego zabezpieczenia odsyłanego towaru tak, by uniemożliwić jego potencjalne uszkodzenie w trakcie transportu.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Zamawiającego za pobraniem.
 8. W przypadku gdy dostarczony przez Zamawiającego towar jest niekompletny, uszkodzony lub nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej ceny towaru.
 9. W przypadku otrzymaniu i przyjęcia towaru Sprzedawca wystawi Zamawiającemu fakturę korygującą, którą odeśle na jego zwrotny adres.

 
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych zawartych  w złożonym przez niego zamówieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.).
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204) Player One Sp. z o.o. chroni dane osobowe Zamawiających, przy czym ich dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane dla prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, jak również uczynienia zadość przepisom prawa powszechnie obowiązującego. Każdy Użytkownik czytający, przeglądający, dokonujący zakupów lub prenumerujący Newsletter akceptuje zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Żadne dane osobowe i adresowe nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej i wyraźnej zgody Zamawiającego w zakresie innym, niż opisany w ust.2.
 4. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Zamawiający ma pełne prawo do wglądu, poprawiania lub żądania usunięcia podanych danych osobowych.

 

VIII. POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Player One Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Romera 10a, kod: 30-212.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 7. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zaistnienie ewentualnych różnic pomiędzy wyglądem towaru, który prezentowany jest na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy a wyglądem towaru dostarczonego do Zamawiającego, będących wynikiem wyłącznie subiektywnych odczuć Zamawiającego lub też zastosowanych przez niego ustawień sprzętu elektronicznego (sprzętu komputerowego) użytego przez niego podczas procesu składania zamówienia (m. in. gabaryty towaru, jego kolorystyka) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego przez Zamawiającego towaru.
 2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące umów kupna-sprzedaży załatwione będą w pierwszej kolejności polubownie, w drodze negocjacji – wzajemnej wymiany pism, zawierającej argumenty strony i trwać będą nie dłużej niż miesiąc kalendarzowy.
 3. W przypadku dalszego sporu, pomimo nieskutecznego wdrożenia postępowania polubownego, sądem właściwym dla ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl